Blissful

Hạnh phúc

Reliable

Đáng tin cậy

Action

Hành động

Visionary

Có tầm nhìn

Empathy

Thấu cảm