Mô hình Đổi mới Cải tiến Quản trị

Nhằm mang lại các giải pháp thiết thực, Veda Praxis ứng dụng mô hình Quản trị, Cải tiến và Đổi mới trong việc quản lý đầu tư với nguồn lực cốt lõi của công ty là Nhân sự, Quy trình và Công nghệ. Bảo đảm, Tư vấn, Triển khai và Thuê ngoài là những dịch vụ và công cụ chính để thực thi các giải pháp đã được đưa ra.

Bảo đảm

Cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định của ban quản lý dựa trên dữ liệu thực được đánh giá và đo lường kỹ lưỡng.

c

Tư vấn

Cung cấp các đánh giá cũng như các giải pháp cải tiến và phát triển thích hợp với từng khách hàng.

Triển khai

Chỉ đạo triển khai nhằm đảm bảo tất cả các giải pháp được thực thi một cách hiệu quả và đồng bộ.

Thuê ngoài

Giám sát hoạt động hàng ngày trong phạm vi đã thoả thuận theo yêu cầu của khách hàng.