Dịch vụ

Tư vấn

Veda Praxis cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên các mục tiêu dài hạn của công ty, những thách thức hiện tại, tuân thủ quy định và các thông lệ tốt trong ngành, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và trí tuệ Marketing (MI) để kết hợp toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng.
Loại dịch vụ
Tư vấn Quản trị
Chúng tôi giúp ban quản lý vận hành mọi tổ chức một cách bền vững, hợp pháp, có đạo đức và thành công vì lợi ích của các bên liên quan, cổ đông, nhân viên và khách hàng bằng cách tạo ra mô hình quản lý phù hợp.
Tư vấn Quản lý & Kiểm soát Rủi ro

Veda Praxis giúp giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát khả năng hoặc tác động của các tình huống không mong muốn bằng cách xác định, ưu tiên và đánh giá rủi ro cũng như tối ưu hóa các cơ hội.

Chúng tôi cũng giúp các công ty đạt được hiệu quả và hiệu suất hoạt động, có báo cáo tài chính đáng tin cậy và tuân thủ các chính sách, luật pháp và quy định thông qua kiểm toán.

Tư vấn Tuân thủ
Chúng tôi giúp các công ty thiết kế các cấu trúc và chức năng tuân thủ phù hợp với các quy định được tiêu chuẩn hóa, thích ứng với những thay đổi về quy định, có khả năng ngăn chặn vi phạm và dựa trên nền tảng các giải pháp phù hợp.
Tư vấn Chiến lược
Chúng tôi giúp các công ty thành công và đạt được sự tin tưởng của các bên liên quan bằng cách đảm bảo rằng mọi kế hoạch, dự án và danh mục đều phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty, được quản lý tốt và được hỗ trợ phù hợp.
Tư vấn Bảo mật Thông tin
Chúng tôi đảm bảo rằng mọi dạng thông tin hoặc dữ liệu bí mật, nhạy cảm và riêng tư đều được bảo mật khỏi sự truy cập, sử dụng trái phép, lạm dụng, tiết lộ, phá hủy, sửa đổi hoặc gián đoạn bằng cách đảm bảo các quy trình và phương pháp phù hợp và tích hợp nhận thức vào văn hóa công ty.
Tư vấn Phòng Quản lý Dự án (PMO)
Chúng tôi giúp các công ty đáp ứng kỳ vọng về các tham số và mục tiêu đã đặt ra bằng cách xác minh các quy trình, phương pháp, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch chất lượng phạm vi dự án, thời hạn và chi phí.
Các dịch vụ khác
Bảo đảm
Cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định của ban quản lý dựa trên dữ liệu thực được đánh giá và đo lường kỹ lưỡng.
Triển khai
Chỉ đạo triển khai nhằm đảm bảo tất cả các giải pháp được thực thi một cách hiệu quả và đồng bộ.
Thuê ngoài
Giám sát hoạt động hàng ngày trong phạm vi đã thoả thuận theo yêu cầu của khách hàng.