Dịch vụ

Bảo đảm

Veda Praxis cung cấp đánh giá bảo đảm độc lập toàn diện về quy trình kinh doanh và kiểm soát thông qua đánh giá chuyên sâu, bao gồm phỏng vấn, xem xét tài liệu và quan sát hệ thống, tích hợp các yêu cầu của từng đơn vị kinh doanh và mục tiêu dài hạn của công ty.
Loại hình dịch vụ
Bảo đảm quản trị
Chúng tôi đảm bảo năng lực của ban quản lý để vận hành tổ chức một cách bền vững, hợp pháp, có đạo đức và thành công vì lợi ích của các bên liên quan, cổ đông, nhân viên và khách hàng bằng cách cung cấp mô hình phù hợp để quản lý tổ chức.
Bảo đảm Quản lý Rủi ro & Kiểm soát Nội bộ

Chúng tôi giúp giảm thiểu, giám sát và kiểm soát khả năng hoặc tác động của các tình huống không mong muốn bằng cách xác định, ưu tiên và đánh giá rủi ro cũng như tối ưu hóa các cơ hội.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty đạt được hiệu quả và hiệu suất hoạt động, có báo cáo tài chính đáng tin cậy và tuân thủ các chính sách, luật pháp và quy định thông qua kiểm toán.

Bảo đảm Tuân thủ
Chúng tôi đảm bảo việc tuân thủ các quy định, chính sách và thủ tục cũng như sự kết hợp của yếu tố này vào cơ cấu, chức năng và quy trình kinh doanh hàng ngày của công ty bằng cách cung cấp bằng chứng về việc thực hiện cho các cơ quan quản lý.
Bảo đảm Chiến lược
Chúng tôi giúp các công ty thành công và có được sự tin tưởng của các bên liên quan bằng cách đảm bảo mọi kế hoạch, dự án và danh mục đều phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty, được quản lý tốt và được hỗ trợ phù hợp.
Bảo đảm An toàn Thông tin
Chúng tôi đảm bảo rằng mọi dạng thông tin hoặc dữ liệu bí mật, nhạy cảm và riêng tư đều được bảo mật khỏi sự truy cập, sử dụng trái phép, lạm dụng, tiết lộ, phá hủy, sửa đổi hoặc gián đoạn bằng cách đảm bảo các quy trình và phương pháp phù hợp và tích hợp nhận thức vào văn hóa công ty.
Bảo đảm Phòng Quản lý Dự án (PMO)
Chúng tôi đảm bảo quy mô, chất lượng, thời hạn và chi phí mong đợi của mọi dự án đều được lên kế hoạch và thực thi đầy đủ bằng cách xác minh các quy trình, phương pháp, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm.
Các Dịch Vụ Khác
Tư vấn
Cung cấp các đánh giá cũng như các giải pháp cải tiến và phát triển thích hợp với từng khách hàng.
Triển khai
Chỉ đạo triển khai nhằm đảm bảo tất cả các giải pháp được thực thi một cách hiệu quả và đồng bộ.
Thuê ngoài
Giám sát hoạt động hàng ngày trong phạm vi đã thoả thuận theo yêu cầu của khách hàng.