Dịch vụ

Thuê ngoài

Chúng tôi giám sát chặt chẽ hoạt động vận hành hàng ngày với các mục tiêu cụ thể bằng cách tuyển dụng các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm từ các ngành công nghiệp khác nhau.
Các dịch vụ khác
Bảo đảm
Cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định của ban quản lý dựa trên dữ liệu thực được đánh giá và đo lường kỹ lưỡng.
Tư vấn
Cung cấp các đánh giá cũng như các giải pháp cải tiến và phát triển thích hợp với từng khách hàng.
Triển khai
Chỉ đạo triển khai nhằm đảm bảo tất cả các giải pháp được thực thi một cách hiệu quả và đồng bộ.